Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPRÁVA O ČINNOSTI

CENTRA HASIČSKÉHO HNUTÍ PŘIBYSLAV

za rok 2007

 
Můžeme říci, že rok  2007 byl úspěšný. Průběžně jsme zabezpečovali závěry přijaté III.řádným sjezdem, Shromážděním starostů OSH a plnili úkoly vyplývající z Hlavního zaměření činnosti SH ČMS na rok 2007 a úkoly dané statutem tohoto zařízení.
 
Zajištění provozu a údržby Centra hasičského hnutí v Přibyslavi je možné jen s pomocí dotací. Proto se CHH prostřednictvím SH ČMS přihlásilo ke grantu MV ČR -č. 6 preventivně výchovná činnost. Po schválení grantovou komisí nám byla přidělena částka 2.500.000,-Kč.
 
Výstavní činnost:
 
Stálá výstava požární ochrany v Centru hasičského hnutí Přibyslav svým zaměřením účinně působí na výchovu obyvatelstva k ochraně české ekonomiky, životů a majetku občanů. V tomto smyslu celá expozice působí na návštěvníky a podílí se na zábraně škod. Preventivní význam expozice i při patřičné pozornosti represi je pokládán jako hlavní. V této souvislosti expozice sleduje obě rozhodující stránky prevence: působení na vědomí lidí ke znalosti a dodržování zásad prevence, tak i zdůraznění podílu a významu preventivní a bezpečnostní techniky i funkce výzkumu a vývoje v této oblasti.
 
Všechny expozice byly přístupny veřejnosti po celý rok 2007. Od ledna do března na písemné nebo telefonické objednávky a od 1 . dubna 2007 byla zahájena pravidelná otvírací doba (mimo pondělí vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod.). Za rok 2007 navštívilo Stálou výstavu PO a regionální výstavu Přibyslavsko celkem 6910 návštěvníků a na vstupném bylo vybráno 118 000,- Kč. Po celý rok byla zajištěna na vysoké úrovni průvodcovská činnost, o čemž svědčí poděkování v pamětní knize umístěné na výstavě. Byly splněny veškeré požadavky a kladně reagováno na telefonické a písemné objednávky i v době mimosezónní.
 
- v roce 2007 byla na Stálé výstavě PO expozice historické a současné dýchací techniky ze sbírky pana Petra Trojana z Blanska
- v pietním sále byly umístěny  tabulky se zlatým písmem dobrovolných a profesionálních hasičů, kteří položili své životy při plnění svých funkčních povinností v roce 2006. Aktualizované byly sportovní panely o výsledky a fotodokumentaci z významných událostí v požárním sportu v roce 2006
- na SV PO CHH Přibyslav byly vystaveny vítězné práce dětské kresby soutěže "Požární ochrana očima dětí" za rok 2006
- galerie se jmény a fotografiemi vyznamenaných hasičů titulem "Zasloužilý hasič", medailí "Za odvahu a statečnost" a "Za záchranu života" byla doplněna o vyznamenané v roce 2006 společně s kronikou
- v prostorách SV PO byly umístěny exponáty získané jako dlouhodobá zápůjčka od SDH Matějov (čtyřkolová ruční koněspřežná stříkačka R. A. Smekal r. v. 1892 a elektrická dvoukolová přívěsná stříkačka r. v. 1929)
- byla dokončena rozsáhlá renovace a oprava hasičského automobilu PRAGA RN vyrobeného v roce 1934.. Na dokončení renovace přispěla vedle SH ČMS i Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR a Explosia, a. s., pro níž byl původně vůz vyroben. Automobil byl poprvé prezentován v rámci Hasičských slavností v Litoměřicích
- putovní výstava „Historická hasičská vozidla a jejich vývoj do r. 1945“  byla vystavena v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, Moravské zemské knihovně v Brně, na Hasičských slavnostech v Litoměřicích a v  prostorách CHH Přibyslav
- CHH Přibyslav pomohlo exponáty z depozitáře zabezpečit výstavy pro HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Muzeum Malé Svatoňovice, Zámek Loučeň, KSH Královehradeckého kraje, SDH Borová, SDH Ondřejov, SDH Olší, SDH Stříbrné Hory a poskytlo drobné zápůjčky pro fyzické osoby
- byla připravena výstava v rámci Hasičských slavností Litoměřice 2007 (14. 6 .- 16. 6.) s prezentací historického vývoje technických hasebních prostředků, činnosti CHH na poli výstavnictví a prezentace historie požární ochrany ČR. Součástí expozice byly i jednotlivé prezentace vzniklé ve spolupráci se členy sekcí sběratelů a filatelie
- v místě bývalého vstupu a šatny byly upraveny prostory pro vystavení větší techniky a tato část expozice tak získala zcela novou  tvář velice přitažlivou pro návštěvníky.

Archivní, knihovní a sbírkotvorná činnost:
 
- Akreditace Archivu CHH Přibyslav
- Zaevidování Knihovny CHH Přibyslav u MK ČR
- Dokončení projektu restaurování automobilu PRAGA RN
- Zpracovávání statistických výkazů a zpráv pro různé instituce
- Kronikáři (vyhodnocení prací komisí)
- Personální zabezpečení úseku (obsazena pozice restaurátor/správce sbírek)
- Znovuzprovoznění konzervátorské dílny a její částečné dovybavení
- Povrchové ošetření sbírkových předmětů na stálé výstavě PO (74 ks)
- Celková konzervace předmětů z regionální výstavy a slavnostního sálu (4ks)
- Přestěhování depozitáře techniky z objektu letiště do prostor bývalé bramborárny
 
Archiv:
 
Archiv Centra hasičského hnutí byl Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č.j. AS-389/1-2007 ze dne 3. září 2007 akreditován jako soukromý archiv podle § 56 a 57 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Jím spravované fondy týkající se dokumentace historie i současnosti požární ochrany, CTIF, SH ČMS a CHH se tak staly nedílnou součástí Národního archivního dědictví ČR.
 
Archiv CHH Přibyslav je zřizován za tímto účelem:
a) péče o písemnosti vzešlé z činnosti svého zřizovatele a jeho předchůdců
b) péče o písemnosti vzešlé z činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho předchůdců
c) péče o historické fondy v něm uložené
d) péče o sbírkové fondy týkající se dokumentace historie a současnosti požární ochrany v České republice
e) péče o archiv CTIF (International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire)
 
Po metodické a odborné stránce spolupracuje s Moravským zemským archivem v Brně a jeho součástmi. V průběhu roku 2007 zajistili pracovníci Archivu CHH celkem 160 kontaktů s badateli. Badatelské dotazy se dotýkaly tématiky historie požární ochrany a prevence v ČR i zahraničí. Údaje získávané z archivu také slouží pro aktualizaci a podporu stálé výstavy PO v muzeu CHH Přibyslav tak, aby mohla být plnohodnotně využita při preventivně výchovné činnosti CHH.
 
Knihovna:
 
Knihovna Centra hasičského hnutí v Přibyslavi získala 7. 9. 2007 osvědčení o evidenci knihovny u Ministerstva kultury ČR (e.č. 6328/2007) v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách veřejných knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem na oblast prevence, historie i současnosti požární ochrany
 
Knihovní fond Knihovny CHH je specializovaným knihovním fondem v oblasti historie a současnosti požární ochrany v České republice a v zemích CTIF (International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire). Je tvořen fondem bývalého Zemského hasičského muzea v Praze a dále vlastním fondem CHH Přibyslav.
 
V roce 2007 byl pořízen elektronický systém Clavius jako nezbytný předpoklad řádného poskytování veřejných informačních služeb z oblasti požární historie, prevence a ochrany. Na to navazuje rekatalogizace a sjednocování knihovních fondů. Knihovní soubor byl dále rozšiřován o publikace s tématikou požární ochrany a bylo zajištěno vyvázání starších ročníků periodik.
 
Muzeum:
 
Na základě akreditačního řízení byl CHH Přibyslav udělen mezinárodní certifikát Hasičské muzeum CTIF. Certifikát uděluje Komise History of the Fire Service and CTIF, museums and documentation (Komise pro dějiny hasičství a CTIF, muzea a dokumentaci při CTIF) na základě kritérií přijatých shromážděním delegátů CTIF 19.září 2002. Certifikujícími komisaři pro CHH byli Mag. Rolf Schambereger z Deutsches Feuerwehmuseum Fulda a PhDr. Helena Witecka (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach). Certifikát stvrzující udělení akreditace do roku 2016 byl slavnostně předán prezidentem CTIF Waltrem Egerem řediteli CHH Jiřímu Pátkovi na zasedání mezinárodní komise pro historii při CTIF v Hagenbergu (Rakousko) v září 2007. CHH Přibyslav získalo tento certifikát jako první instituce vůbec. Pilotní akreditace dokládá, že CHH Přibyslav splňuje nároky na správu sbírek, depozitární režim a výstavní činnost kladené na instituce zařazené do kategorie hasičské muzeum (což je nejvyšší možné zařazení v rámci klasifikace CTIF).
 
V průběhu roku 2007 především pokračovaly přípravné práce na zaregistrování muzea v Centrální evidenci sbírek (CES) při Ministerstvu kultury ČR (především digitální evidence sbírek). To je spojeno s transformací sbírek na podsbírky a jejich postupným zpracováním dle stanovených kritérií tak, aby plnily hlavní cíl muzejní činnosti CHH, totiž dokumentování historie i současnosti požární ochrany. Profesionálně vytvářená sbírka se tak stane základem pro hlubší studium fenoménu hasičství v českých zemích a umožní prezentovat bohatství zdejších muzejních depozitářů široké veřejnosti.
 
Evidence sbírkových předmětů je jednak písemná, a sice v přírůstkové knize, dále pak je vedena elektronickou formou v programu DEMUS, kde je ke dni 10.11. 2007 evidováno 5500 položek. V evidenci jsou zaznamenány následující údaje: přírůstkové číslo, název sbírkového předmětu, jeho původ (popřípadě předchozí majitel), stručný popis, uložení (lokace) a stav.  Byla započata rozsáhlá revize a doplňování sbírkového fondu jako nezbytný předpoklad zaevidování sbírek do CES.
 
Vzdělávací činnost:
 
- zajistili jsme ve spolupráci s partnery v rámci projektu MOST  (Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva) uskutečnění plánovaných kurzů v rámci kraje Vysočina. Tyto projekty získaly podporu Evropského sociálního fondu a jsou z něho a prostředků kraje Vysočiny hrazeny. Termín realizace projektu: leden 2007 až červen 2008
- organizačně jsme se podíleli na dalších školeních, přednáškách, seminářích a to nejen v oblasti požární ochrany
- umožnili jsme v prostorách CHH vzdělávací činnost pro jiné organizace( VPO, HVP, ČPP)
 
Zájmová činnost:
 
- CHH Přibyslav svolalo na jaře a na podzim setkání námětové sekce „Sběratelů předmětů hasičstva a kuriozit“ a sekce filatelistů „Požárofilia“. Na těchto setkáních mimo jiné byly upřesněny členské základny. Tyto dvě sekce se představily široké veřejnosti na různých místech České republiky a dobře reprezentovaly SH ČMS-CHH Přibyslav. CHH ve spolupráci s vedením sekcí vydává a materiálně zabezpečuje vydávání Zpravodajů a odborných publikací
 
- ve dnech 25. a 26. srpna 2007 se uskutečnil Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2007 a Dny záchranářů ve spolupráci Zájmového sdružení hasičských hudeb, SH ČMS - Centra hasičského hnutí, Okresního sdružení hasičů Pelhřimov, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Policie ČR OŘ Pelhřimov. Celá tato společensky významná událost proběhla pod záštitou MUDr. Mgr. Ivana Langera, ministra vnitra a starosty města Pelhřimova pana Leopolda Bambuly. Akce byla konána ve prospěch Nadačního fondu na pomoc dětem pozůstalým po policistech a hasičích, kteří zahynuli při plnění povinností. Festivalu se zúčastnily dechové hudby Božejáci, Nová Bystřice, Černovice, Přibyslav, Opočenka, HZS Olomouc, Skuteč ze zahraničí dechové hudby z Norska a Rakouska. Po oba dva dny byla tato akce hojně navštívena diváky, kteří na náměstí Pelhřimova mohli shlédnout ukázky záchranářských akcí policie, zdravotníků a hasičů. Byla zde vystavena historická a současná záchranářská technika hasičů, policie a zdravotníků. Po slavnostním zahájení a koncertu dechových hudeb od 19 hodin na náměstí byl taneční zábava. V neděli ráno od 8,30 hodin dechové hudby provedly budíček v jednotlivých částech Pe1hřimova. Po vystoupení dechových orchestrů a ukázkách v 17,30 zazněl na náměstí monstrkoncert všech zúčastněných hudeb. Závěr dne patřil dechovém orchestru z Černovic, který do večerních hodin hrál k poslechu a tanci
 
- dne 1.9.2007 se uskutečnil v Přibys1avi již XXI. ročník branně-turistického pochodu "Krajem Jana Žižky a Karla Hav1íčka." V roce 1985 položili pracovníci CHH Přibys1av základy k celé této akci pro kolektivy mladých hasičů. Byla vybrána trasa v délce 14 km, která vede po turistických značkách v okolí Přibys1avi. Během pochodu se děvčata a chlapci seznamují s bohatou historií regionu a zastavují se na zajímavých stanovištích, kde mají možnost prokázat svojí zdatnost, zručnost, znalosti ze zdravovědy a požární ochrany. Této akce se zúčastnilo celkem 247 mladých hasičů ze sedmi okresů naší republiky. Šest přihlášených družstev odradil noční a ranní liják, který se přehnal přes celé naše území
 
Historie požární ochrany:
 
- byly zpracované tři diskusní příspěvky na 15. mezinárodní rozhovory k historii PO v Rakouském Hagenbergu na téma: „ Hasičský svazový a odborný tisk“
- dokončení renovace hasičského automobilu PRAGA RN vyrobeného v roce 1934 včetně dokumentace a s tím spojené zpracování putovní výstavy o historii hasičských automobilů
- zástupci CHH se zúčastnili ve dnech 5. – 7. září 2007 XV. ročníku mezinárodních rozhovorů k historii požární ochrany (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr und Brandschutzgeschichte) při CTIF. Za českou stranu se jednání zúčastnili Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Alois Vláčil a Stanislav Bárta. Tématem letošního setkání historiků byl odborný hasičský tisk a svazové noviny. CHH se prezentovalo 2 referáty k vývoji svazových hasičských novin (1876-2006)-Mgr. Stanislav Bárta a osobnosti R. M. Rohrera-PhDr.  Jaromír Tausch. S třetím referátem za Českou republiku vystoupil pan Vláčil Alois. V rámci tohoto mezinárodního fóra byly také prezentovány výsledky renovace hasičského automobilu Praga RN a přestavba Hotelu Garni. Mgr. Stanislav Bárta byl jmenován do komise udělující mezinárodní certifikaci hasičským muzeím CTIF. Dalším bodem byla problematika oceňování hasičských veteránů. Konkrétně se jednalo o proškolení dalších komisařů a o bodovém ohodnocení automobilů. Pouze připomeňme, že certifikovanými komisaři jsou v ČR prozatím pan Ingo Schmidt a Jiří Pátek, kteří tento certifikát získali v roce 2007 v Rakouském Linci
 
Podíl na akcích pořádaných jinými organizacemi:
 
- organizačně jsme pomáhali zajistit zdárný průběh pravidelného zasedání výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH a KSH v  Přibyslavi
- 3. a 4. května 2007 proběhlo slavností udělení titulu „Zasloužilý hasič.“ Toto vyznamenání převzalo celkem 55 hasičů z 27 okresů a 9 obdrželo medaili „ Za záchranu života“.  Součástí této akce byl i pietní akt s položením věnce k památníku „Hasiče zachránce“ v CHH Přibyslav při příležitosti svátku sv. Floriána – patrona hasičů s vystoupením dechové hudby
- 31. května bylo uděleno 27 titulů „Zasloužilý hasič“ z 19 okresů
- 27.dubna 2007 slavnostní otevření hotelu Přibyslav
- letní škola instruktorů- červenec2007
- 18. a 19. října 2007 se slavnostního předání titulu „Zasloužilý hasič“ účastnilo celkem 42 hasičů z 26 okresů. Medaili „Za záchranu života“ v reprezentačním sále převzali 3 zachránci. Celkem bylo v roce 2007 uděleno 124 titulů „Zasloužilý hasič“ ze 72 okresů a medaili „Za záchranu života“ dostalo 12 zachránců
- organizačně jsme zajistili pravidelné zasedání odborné rady pro historii a muzejnictví SH ČMS
- slavnostní aktiv HZS Kraje Vysočina 23 .listopadu 2007 s udělováním medailí
- 1. prosince 2007 slavnostní aktiv u příležitosti 35. výročí založení hry Plamen
- v rámci propagace CHH natočila Česká televize příspěvek o hasičském muzeu do pořadu „Toulavá kamera“ (vysíláno 6. 1. 2008).
 
Dokumentace:
 
- byla pořízena fotodokumentace a videozáznamy z celostátních akcí pořádaných SH ČMS a CHH Přibyslav (např. udělování titulu „Zasloužilý hasič“ a pořízené materiály budou použity k aktualizaci Stálé výstavy a archivovány)
- průběžně jsme doplňovali naše internetové stránky, které však neodpovídají dnešnímu trendu a proto jsme požádali  profesionální firmu o zhotovení nových stránek s možností, aby jsme mohli sami tyto stránky doplňovat
 
Ediční činnost:
 
- připravili jsme a namnožili  publikaci k "Pochodu krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka"
- byl zhotoven příležitostní štoček do poštovního výplatního stroje na PYRO CAR 2007
- ve spolupráci s vedením sekcí  filatelie a sběratelů jsme zajistili vydávání Zpravodajů a odborných publikací z této oblasti
 
Hospodářská činnost:
 
- dle požadavků jsme pronajímali jiným organizacím přednáškový sál a ostatní prostory CHH Přibyslav
- v prostorách zámku jsou v pronájmu Policie ČR, vinárna a bistro Florián
- celoročně jsme prováděli údržbu celého zařízení včetně čistoty a pořádku v celém areálu (pravidelné sečení parkových ploch, úklid nádvoří zámků, parkoviště apod.).
- v roce 2007 byla provedena částečná plynofikace zámku, generální oprava II. nádvoří včetně opravy fasád, dešťových svodů a sloupořadí toskánského charakteru, nátěry  fasády na I. nádvoří, průčelí zámku včetně erbu, oprava a nátěr fasády z parkoviště, vybudování sociálního zařízení v prostorách bývalé Komerční banky. Termín dokončení byl do konce roku  2007 – ten byl splněn a stavba byla zkolaudována 23.listopadu 2007. Tyto opravy jsou hrazeny ze státní dotace MK ČR,  kterou obdrželo SH ČMS
 
Personální obsazení:
 
v roce 2007 v CHH Přibyslav bylo ve stálém pracovním poměru zaměstnáno celkem 5 pracovníků: Pátek Jiří, Sejkorová Jana, Machoňová Zdena, Palička Václav, Pátek Milan. Od 1.září 2007 nastoupila na funkci restaurátorky paní Iva Macková. Na poloviční úvazek pracovali pan Čech František a Mgr.Stanislav Bárta. Nárazové práce a provoz výstavy se řešil dohodami o provedení práce a o pracovní činnosti.
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům CHH Přibyslav za jejich aktivní přístup k plnění všech úkolů, ale i ostatním, kteří nám pomáhali a přispěli tak k dobrému jménu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.
 
V Přibyslavi dne 7. ledna 2008
 
Zpracoval a předkládá: Jiří Pátek, ředitel CHH Přibyslav